Voorwaarden waarop wordt onderhandeld
In het faillissement van EsbiHuis B.V. wordt onder de onderstaande voorwaarden onderhandeld tussen de curator en gegadigde:

1. Geheimhouding

Gegadigde zal geheimhouding betrachten (zowel tijdens als na afbreken van de onderhandelingen) aangaande het feit dat wordt onderhandeld en hetgeen hij/zij te weten komt in het kader der onderhandelingen terzake de gefailleerde vennootschap en de door deze gedreven onderneming. Eerst na ondertekening van alle overeenkomsten en na goedkeuring van alle daarbij betrokken instanties (financiers, zekerheidsgerechtigden, fiscus en rechter-commissaris) mag naar buiten worden getreden door gegadigde, doch slechts aangaande de gekochte activa. De media mogen niet ingelicht worden over het feit dat wordt onderhandeld. Evenmin mogen de media over eventuele vorderingen in de onderhandelingen worden ingelicht. De locatie waar wordt onderhandeld mag evenmin bekend worden gemaakt aan media en derden.

2. Onderhandelingen juridische binding

De curator heeft onvoorwaardelijk het recht om de onderhandelingen in welk stadium ook af te breken zonder dat dit kan leiden tot repercussies en of schadeplichtigheid voor hem. De curator heeft de vrijheid separaat met andere partijen te onderhandelen. Juridische binding ontstaat eerst nadat de overeenkomsten zijn getekend en eventuele (opschortende) voorwaarden in de overeenkomsten zijn vervuld.
3. Overeenkomsten

Eventuele overeenkomsten worden door de curator danwel door hem ingeschakelde derden opgesteld.

4. Nadere voorwaarden

De curator heeft ten allen tijde het recht om nadere voorwaarden te stellen aan de met hem onderhandelende partijen.

5. Niet benaderen relaties en/of werknemers van gefailleerde

Gegadigde zal zich onthouden van het benaderen van relaties en/of werknemers van gefailleerde en reclameacties om de relaties van gefailleerde te acquireren, tenzij de curator daartoe toestemming geeft, indien gegadigde met de curator overeenstemming bereikt heeft omtrent overname van het klantenbestand danwel omdat met geen enkele gegadigde een oplossing kan worden bereikt omtrent overname.

Ik verklaar akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden


Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl